نا شناخته ای از عصر هجر

گوشه ای نشستم ام و نگاهم را به استقبال کاروان ها میسپارم.به انتظار کسی که مرا هم ببرد....شاید